www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Suomen siikakalojen tutkimuksen ja kalataloudellisen hyödyntämisen kehittäminen 
Finnish Coregonid Stock Research and Fisheries Network

CORNET-hanke on Joensuun, Jyväskylän ja Turun yliopistojen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuonna 1992 käynnistynyt yhteishanke. Tämä maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimushankkeisiin kuulunut hankekokonaisuus on yhtenäistänyt tärkeimpien suomalaisten ammattikalastusjärvien siikakalojen (muikku ja siika) kantojen seurantaa ja tarjonnut työkaluja sisävesikalastuksen kehittämiseksi kalavarojen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen loppuraportti pdf-tiedostona

Vuodesta 2010 lähtien siikakalojen poikasseurannasta seurantajärvillä on vastannut Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos. Seurantajärvet ovat: Säkylän Pyhäjärvi, Puulavesi, Pohjois-Päijänne, Tehinselkä, Konninvesi-Ruotsalainen ja Konnevesi.

Uusimmat tulokset .

Menetelmäkuvaus .

Tavoitteet

CORNETin yleisenä pyrkimyksenä on kehittää tärkeimpien suomalaisten muikkujärvien siikakalojen tutkimusta ja kannanseurantaa sekä tuottaa yksityiskohtaista tietoa siikakalojen, ennen kaikkea muikun, vuosiluokan koosta elinkierron eri vaiheissa.

Tärkeimmät tavoitteet ovat:

  1. kerätä pitkiä aikasarjoja muikun ja siian runsaudesta elinkierron eri vaiheissa ammattikalastuksen kannalta tärkeimmiltä suomalaisilta järviltä järjestelmällisesti ja parhaimpia mahdollisia standardoituja menetelmiä käyttäen;
  2. käyttää kerättyä tietoa muikun kannanvaihtelun syiden ja mekanismien selvittämisessä ja ennakoida ympäristömuutosten vaikutuksia kalakantoihin;
  3. luoda kokonaisnäkemys muikun ja siian kestävän kalataloudellisen hyödyntämisen periaatteista ja kehittää menetelmiä ja yhteistyömuotoja kestävien toimintamallien toteuttamiselle;
  4. käyttää kerättyä tietoa hyväksi käytännön kalatalouden ohjauksessa ja pyynnin säätelyssä;