www.paramotor.fi Photo: Arto Halttunen (www.paramotor.fi)

Suomen siikakalojen tutkimuksen ja kalataloudellisen hyödyntämisen kehittäminen 
Finnish Coregonid Stock Research and Fisheries Network

CORNET-hanke on Joensuun, Jyväskylän ja Turun yliopistojen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuonna 1992 käynnistynyt yhteishanke. Tämä maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimushankkeisiin kuulunut hankekokonaisuus on yhtenäistänyt tärkeimpien suomalaisten ammattikalastusjärvien siikakalojen (muikku ja siika) kantojen seurantaa ja tarjonnut työkaluja sisävesikalastuksen kehittämiseksi kalavarojen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen loppuraportti pdf-tiedostona

Lisätietoja muikkukannoista Luonnonvarakeskuksen sivuilta osoitteesta: http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/muikku

Vuodesta 2010 lähtien siikakalojen poikasseurannasta seurantajärvillä on vastannut Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos. Seurantajärvet ovat: Säkylän Pyhäjärvi, Puulavesi, Pohjois-Päijänne, Tehinselkä, Konninvesi-Ruotsalainen ja Konnevesi. 

Tavoitteet

CORNETin yleisenä pyrkimyksenä on kehittää tärkeimpien suomalaisten muikkujärvien siikakalojen tutkimusta ja kannanseurantaa sekä tuottaa yksityiskohtaista tietoa siikakalojen, ennen kaikkea muikun, vuosiluokan koosta elinkierron eri vaiheissa.

Tärkeimmät tavoitteet ovat:

  1. kerätä pitkiä aikasarjoja muikun ja siian runsaudesta elinkierron eri vaiheissa ammattikalastuksen kannalta tärkeimmiltä suomalaisilta järviltä järjestelmällisesti ja parhaimpia mahdollisia standardoituja menetelmiä käyttäen;
  2. käyttää kerättyä tietoa muikun kannanvaihtelun syiden ja mekanismien selvittämisessä ja ennakoida ympäristömuutosten vaikutuksia kalakantoihin;
  3. luoda kokonaisnäkemys muikun ja siian kestävän kalataloudellisen hyödyntämisen periaatteista ja kehittää menetelmiä ja yhteistyömuotoja kestävien toimintamallien toteuttamiselle;
  4. käyttää kerättyä tietoa hyväksi käytännön kalatalouden ohjauksessa ja pyynnin säätelyssä;